SCG ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านนาเกลือ และกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลา อ่าวนาเกลือ จำนวน 10 หลัง เพื่อเพิ่มแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

             (11 ก.ค.62) ที่ บริเวณสะพานปลานาเกลือ กลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้ร่วมกับ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวนาเกลือ ได้ร่วมกันจัดสร้างบ้านปลาอ่าวนาเกลือ จำนวน 10 หลัง โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตัวแทน SCG และสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวนาเกลือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
            สำหรับโครงการบ้านปลาเอสซีจี เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยแก่สัตว์ทะเลบริเวณใกล้ชายฝั่ง สร้างระบบนิเวศน์และส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านให้เกิดความยั่งยืน โดยการนำท่อ PE 100 ที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ในการสร้างบ้านปลา ซึ่งมีการออกแบบรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมและให้เหมาะสมต่อการการนำมาจัดสร้างเป็นบ้านปลา ซึ่งจะต้องมีความคงทนแข็งแรง เมื่อนำไปจัดวางใต้ทะเลจะไม่ก่ออุปสรรคต่อการทำประมง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ และอุตสาหกรรม ในการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน และเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในการเพิ่มปริมาณและความหลากหลายของสัตว์น้ำในทะเลชายฝั่ง ช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านตามแนวชายฝั่ง และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 172 ชนิด และเป็นเสมือนคลังทรัพยากรในทะเลที่ ชาวประมงสามารถทำมาหากินได้อย่างยั่งยืน

Advertisement